Carrier global site


หากท่านเคยลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของท่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบการลงทะเบียนการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ของท่าน และ แจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ หรือแจ้งเคลมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ได้ที่นี่ (โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

อีเมล์
หมายเลขเครื่อง
ชื่อ
  นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
(ตัวเลขเท่านั้น)