Carrier global site


ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการแจ้งซ่อมเครื่องปรับอากาศ หรือ การแจ้งเคลมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ได้โดย กรอกเลขอ้างอิงที่ช่องด้านล่าง แล้วคลิกปุ่ม Check

สำหรับการแจ้งซ่อมและแจ้งเคลมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป

เลขที่อ้างอิง